Këshillues në Karrierë


Vlerësimet e karrierës janë të dizajnuara për të zbuluar aftësitë, aftësitë dhe talentet e kandidatëve. Rezultatet mund të jenë të dobishme për të ndihmuar kandidatët që të zgjedhin një karrierë që është në harmoni me qëllimet dhe talentet e tyre. Ndërsa vlefshmëria e çdo instrumenti mund të ndryshojë nga testimi në test, në përgjithësi këto lloje të vlerësimeve janë provuar për të futur më shumë opsione për karrierë, për të rritur kënaqësinë në planin e karrierës dhe për të rritur kuptimin e vetvetes.


Më poshtë mund të gjeni një liste me kuize për orientimin ne karrierë.